WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«64 | Folia Linguistica Rossica 8 Agata Piasecka Uniwersytet dzki Katedra Jzykoznawstwa Instytutu Rusycystyki (Polska) Jzykowa eksplikacja uczucia strachu w ...»

64 | Folia Linguistica Rossica 8

Agata Piasecka

Uniwersytet dzki

Katedra Jzykoznawstwa Instytutu Rusycystyki (Polska)

Jzykowa eksplikacja uczucia strachu w ruszczynie

W wietle rosyjskojzycznych opracowa sownikowych 1 leksem страх

posiada kilka znacze. Odpowiadaj one waciwie potocznej wiedzy ludzi

o tym nieprzyjemnym uczuciu. Celem artykuu jest ukazanie potencji semantycznej samego leksemu oraz jzykowe sposoby wyraania uczucia w postaci

frazeologizmw, przysw, porzekade czy wyrae porwnawczych.

Sowo страх, uywane tylko w liczbie pojedynczej, oznacza ‘состояние сильной тревоги и беспокойства от испуга, от грозящей или ожидаемой опасности, ужас’. W wietle zaprezentowanej definicji uczucia stanowicego przedmiot niniejszych rozwaa pole semantyczne страх mieci w sobie rne synonimy tego leksemu, takie jak тревога, беспокойство, ужас, паника, испуг, ktre jednak rni si od siebie odcieniami znaczeniowymi. Wymienione uczucia wywoane bywaj innymi przyczynami, maj odmienne nastpstwa, rni si intensywnoci oraz dugoci ich przeywania. Jedne bywaj odczuwane przez wszystkie istoty yjce, inne – tylko przez czowieka. Niektre mona kontrolowa, pozostae natomiast pojawiaj si nagle i bez udziau wiadomoci subiektu.

Rzeczowniki тревога и беспокойство nazywaj stan lku spowodowany niepewnoci co do majcych nastpi wydarze. Ужас oznacza skrajn, niekontrolowan form strachu wywoanego przez nieoczekiwane zagroenie.

W podobny sposb pojawia si испуг.Stanowi on jednak niekontrolowan, krtkotrwa reakcj na konkretn przyczyn ocenian jako sytuacja, ktra uniemoliwia podany przez subiekta bieg wydarze. Паника oznacza raczej stan, a nie uczucie. Wystpuje ona jednoczenie u wielu osb z powodu odczuwania realnego bd irracjonalnego zagroenia i nie podlega kontroli. Jej efektem s nieprzemylane dziaania, podejmowane spontanicznie, najczciej oddalenie si od miejsca zagroenia. Strach stanowi wynik kognitywnej oceny sytuacji, postrzeganej jako potencjalnie niebezpieczna. Kauzatorem omawianego uczucia mog by rne zjawiska natury oglnej, lki zwizane z wasn osob, przedmiotami, innymi ludmi, mogcymi okaza si kopotliwymi pod jakim wzgldem. Wszystko to, jak ujawniaj dane jzykowe, наводит, нагоняет, 1 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С. A. Кузнецова, Санкт-Петербург 2003;

З. Е. Aлександрова, Словарь синонимов русского языка, Москва 1995; Словарь современного русского литературного языка, том 13, под ред. Г. А. Галавановой, Ф. П. Сороколетова, Москва–Ленинград 1963; Словарь русского языка в 4-х томах, под ред. А. П. Евгеньевой, Москва 1981–1984;

Новый объясительный словарь синонимов русского языка, под ред. Ю. Д. Апресяна, Москва 1997;

Толковый словарь русского языка, под ред. Д. Н. Ушакова, том IV, Москва 1940.

Jzykowa eksplikacja uczucia strachu w rusczynie | 65 возбуждает, вызывает страх. Inne wyraenia dotyczce sytuacji odczuwania strachu znajdziemy w repertuarze rosyjskich frazeologizmw: внушать страх (трепет, ужас) кому-либо, наводить (нагонять) страх (трепет, ужас) на коголибо, вгонять в страх (в трепет) кого-либо. Uczucie strachu moe pojawi si nagle i wwczas uniemoliwia ono jakkolwiek analiz sytuacji. Jednake w przypadku lku o mogce nastpi nieprzyjemne okolicznoci, subiektowi towarzyszy czynnik logicznego mylenia i przewidywania. Subiekt moe wwczas podj prb przeciwdziaania przyczynie strachu.

Potocznie uywajc metafory, mwi si, i strach opanowuje czowieka:

страх напал, страх обнял, страх находит, страх забирает, страх нападает.

Moe by страх за кого-либo, что-либо, страх чего-либо, перед кем-либо, перед чем-либо. Std mwi si: страх за ребенка, страх за свои права, страх накaзания, страх смерти, страх перед неизвестностью. Leksem страх czy si z rzeczownikami w rnych przypadkach. Poza tym ssiaduje z czasownikami w formie bezosobowej: страх потерять Aнну, страх открыть глаза. Czynno wyraana bezokolicznikiem jest kauzatorem strachu. Sowo to moe take tworzy wyraenia przyimkowe nazywajce stan, w ktrym znajduje si lub dziaa subiekt, na przykad со страха, со стрaху, со страхов (со страха скрылся за кустами), под стрaхом (не подходить к башнe под страхом смерти), на страх, в страх кому-либо, страха ради (для примера и страха ради надо его повесить).

Uczucie strachu mog nazywa te wyraenia przyimkowe utworzone za pomoc innych leksemw (быть в беспокойстве, в тревоге, в ужасе, прийти в ужас), predykatywy nieczasownikowe (страшно, тревожно) albo poczenia peryfrastyczne (чувствовaть, испытывать страх, тревогу, ужас, беспокойство).

To, co wywouje strach, moe быть, казаться страшным, пугать, страшить, тревожить, ужасать. Stan strachu dowiadczany przez czowieka wyraaj czasowniki бояться, побаиваться, пугаться, страшиться, тревожиться, ужасаться, робеть. O osobie wystraszonej mwi si испуганный, встревоженный человек. Imiesowy przymiotnikowe opisuj stan psychiczny wicy si z obserwacj subiektu.

Leksem страх uyty w liczbie pojedynczej moe oprcz stanu oznacza jeszcze ‘кто-либо или что-либо, представляющее угрозу для кого-либо’, na przykad: кнут – страх докучливых собак. Poza tym sowo to moe odnosi si do ‘проявления тревоги, беспокойства’: в ее лице был страх, в его глазах белел страх. Leksem страх moe wystpowa rwnie w funkcji okolicznika (jako przyswek) oraz orzeczenia (jako predykatyw). W pierwszym przypadku ma znaczenie ‘очень, чрезвычайно, сильно’ (она страх любит конфетки, страх сколько съел), w drugim natomiast – ‘страшно’ (он ее любит – страх, она любопытна – страх). Liczba mnoga страхи oznacza ‘то, что вызывает сильную тревогу, беспокойство’, na przykad: рассказывать разные страхи, видеть страхи. Tchrz to трус albo, uywajc gwary dziecicej, бояка.

66 | Agata Piasecka Pole semantyczne страх wypeniaj liczne frazeologizmy i przysowia2 ilustrujce pen gam wyobrae i sposobw postrzegania opisywanego uczucia przez czowieka. O kim odwanym mwi si, e jest храброго десятка, о двух головах, не из робкого десятка, не из трусливого десятка. O tchrzliwym odwrotnie – робкого десятка, не о двух головах, не из храброго десятка, труслив как заяц. Bojaliw osob okrela si take mianem заячья душа, мочальная душа, соломенная душа, заячья кровь, пуганая ворона. Negatywne uczucie strachu bywa personifikowane w postaci sfrazeologizowanego poczenia страх на тараканьих ножках бродит. Ba si to: труса (трусу) праздновать, играть труса, поджать хвост, дрожать за свою (собственную) шкуру. O intensywnym, panicznym strachu przed kim albo przed czym mwi si: бояться как огня, бояться как черт ладана (ладану), бояться как самого черта, бояться как чумы, бояться как дьявол крестного знамения, бояться как удара, шарахаться как от огня. Jednostki komparatywne zawieraj jako komponent bezporedni kauzator uczucia.

Strach, jak pokazuj przykady, wywoywany jest przez przedmioty, zjawiska lub istoty stanowice obiektywne rdo zagroenia dla subiektu. Przebywanie w ich otoczeniu zawsze bdzie miao negatywne skutki. Strach niekiedy reguluje ludzkie zachowania, a nawet moe by narzdziem manipulacji: держать кого-либо в страхе; держать кого-либо под стрaхом; воспитывать в страхе божием ‘в полной пoкорности, послушании’; принять что-либо на свой страх ‘на свой ответ, на свою голову’; на свой страх и риск ‘принимая на себя всю ответственность, все последствия’; отдать что-либо на чей-либо страх ‘на чью-либо ответственность или ручательство’; под страхом чеголибо ‘под угрозой’; страха ради иудейска ‘из-за боязни перед кем-либо; из угодничества, подхалимства делать что-либо или поступать как-либо’.

Strach powoduje zmiany w naturalnym dziaaniu ludzkiego ciaa. Silnym emocjom, do ktrych niewtpliwie naley strach, towarzysz typowo wegetatywne symptomy, ktre zostay odzwierciedlone w jzykowym obrazie uczucia.

Psychologowie grupuj objawy strachu w trzech kategoriach. Pierwsza dotyczy napicia ciaa powodujcego drenia, drgawki, ble, zmczenie. Ponadto strach

2 Jako rda frazeologizmw i przysw wykorzystano nastpujce opracowania: В. П. Жуков,

М. И. Сидоренко, В. Т. Шкляров, Толковый словарь фразеологических синонимов русского языка, Москва 2005; В. И. Зимин, A. С. Спирин, Пословицы и поговорки русского народа, Москва 1996;

A. Н. Баранов, Д. O. Добровольский, К. Л. Киселева, Словарь-тезаурус современной русской идиоматики, под ред. A. Н. Баранова, Д. O. Добровольского, Москва 2007; В. И. Даль, Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа, Санкт-Петербург 1997; А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л.И. Степанова, Словарь фразеологических синонимов русского языка, Москва 2009;

В. П. Жуков, Словарь русских пословиц и поговорок, Москва 1998; Войнова Л. A., Жуков В. П., Молотков A. И., Федоров A.И., Фразеологический словарь русского языка, под ред. A. И. Молоткова, Москва 1978; Фразеологический словарь русских говоров Сибирии, под ред. А. И. Фeдоровa, Новосибирск 1983; Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX вв., под ред. A. И. Федоровa, Москва 1995; Aристова Т. С., Kовшова М. Л., Рысева Е. A., Телия В. Н., Черкасова И. Н., Словарь образных выражений русского языка, под ред. В. Н. Телия, Москва 1995; Бирих A. К., Mокиенко В. М., Степанова Л. И., Словарь русской фразеологии. Историко

– этимологический справочник, Санкт Петербург 1998.

Jzykowa eksplikacja uczucia strachu w rusczynie | 67 moe spowodowa pobudzenie fizyczne oraz zmiany w funkcjonowaniu wewntrznych organw czowieka, na przykad, przyspieszone bicie serca, problemy z oddychaniem, nadmiern potliwo, bl i zwroty gowy, wypieki, dreszcze itd. Niekiedy osoba doznajca strachu ma wraenie tzw. gsiej skrki oraz mrowienia. Jej renice rozszerzaj si, powieki rozwieraj, a gaki oczne wytrzeszczaj. Wystraszony czowiek odczuwa chd mogcy pozbawia go zdolnoci normalnego poruszania si czy rozmowy. Ostatnia kategoria obejmuje nadmiern czujno, przejawiajc si w zwracaniu uwagi na zdarzenia wewntrzne i wasne reakcje wewntrzne, niezdolno do koncentracji, nadwraliwo i trudnoci ze snem.

Wikszo opisanych symptomw zostaa odzwierciedlona w rosyjskich frazeologizmach i paremiach. Czowiek odczuwajcy strach trzsie si, dr mu nogi: родимчик приключился с кем-либо; дрожит (трясется) как заяц (как овечий, заячий хвост); дрожит, как осиновый лист; задрожали ножки у нашего Трошки; в дрожь брасает от страха; дрожмя дрожать; поджилки дрожат (трясутся); дрожь в коленках; ноги подкашиваются (подкосились); ноги стали ватными; на ватных ногах; слаб в коленках; колени трясутся (дрожат);

трястись за свою шкуру; руки и ноги трясутся. W efekcie drenia i napicia ciaa osoba nie moe normalnie rozmawia: язык отнялся; не смеeт пикнуть; не смеeт рта раскрыть; язык прилип к гортани. Nie moe te normalnie oddycha: дух захватило (захватывает, занимается); не смеет дохнуть. Strach wywouje problemy z widzeniem oraz rozwarcie powiek: глаза на лоб лезут;

в глазах темнеет; у страха глаза велики; не взвидеть света. Do wraenia tzw.

gsiej skrki oraz odczucia jeenia si wosw na gowie nawizuj jednostki:

мороз по коже (по спине) пробирает (продирает, подирает, дерет, пробегает, идет); мурашки бегают (ползают) по спине (по телу, по коже); покрыться гусиной кожей; волосы становятся (встают, поднимаются) дыбом; волосы шевелятся на голове. Wystraszonemu moe robi si zimno albo gorco, gdy gruczoy potowe w skrze produkuj nadmiern ilo potu: мороз по коже пробегает; oбливаться холодным потом; бросает (кидает) в холодный пот;

холодный пот прошиб; бросает то в жар, то в холод; зуб на зуб не попадает;

стучать зубами.

Na skutek odczuwanego zimna osoba doznajca strachu moe odnosi wraenie, i ustaj jej funkcje yciowe, strach j paraliuje i w efekcie nie moe si ona normalnie porusza: кровь стынет (леденеет, холодеет) в жилах; сердце замирает; леденить сердце; мороз пополз по коже (спине); ни жив, ни мертв;

держать руки по швам; как вкопанный. Twarz takiej osoby staje si blada:

побледнел как мертвец; лица на нем нет; белый как полотно; бледен как смeрть.

Bywa, e wystraszony czowiek jakby zamiera i nie potrafi ruszy si z miejsca:

обмер со страху; стоит, как вкопанный. Niekiedy natomiast na odwrt – ucieka jak najdalej od rda strachu. Ch oddalenia si od przyczyny wywoujcej nieprzyjemne uczucie konceptualizowana jest w jzyku jako ucieczka: дать стрекача; задать лопаты; унеси бог ноги; дай бог ноги; бежит во все лопатки, аж сверкают пятки; шапку в охапку – и был таков; его словно ветром сдуло.

68 | Agata Piasecka Do postawy wystraszonego nawizuj jeszcze frazeologizmy: отсиживаться (сидеть) в кустах; прятаться (уходить) в кусты; отсиживаться в окопах; сидеть и не высовываться; прятаться за широкой спиной; прятаться за чужие спины; прятаться (держаться) за мамину юбку (мамины юбки). Istotne s te odczucia zwizane z sercem: аж сердце екнуло от страха; сердце обрывается (отрывается, падает); сердце (в груди, внутри) оборвалось (оторвалось); сердце уходит в пятки; сердце не на месте; сердце трясется. W niektrych z frazeologizmw komponent сердце zamieniany jest komponentem душа: душа в пятки уходит (ушла); душа в пятках; душа в пятки; душа не на месте. Istnieje take frazeologizm gwarowy душа в носе, posiadajcy znaczenie ‘odczuwa strach, ba si czego’.

Przytoczone frazeologizmy ujawniaj, i strach zakca nie tylko waciwe funkcjonowanie ludzkiego organizmu, ale take wywouje zmiany w wiecie wewntrznym czowieka.

Eksplikacj tych przemian jest obraz duszy zajmujcej nietypowe pooenie w organizmie ludzkim. Jak podaj wierzenia, dusza moe znajdowa si w piersi, brzuchu, gowie, doku pod mostkiem, brzuchu czy sercu czowieka. Przesunicie jej a do pit, a wic najniej pooonego punktu w ludzkim ciele, wizane jest z sytuacj ocenian negatywnie. Stan taki mona interpretowa w dwojaki sposb. Po pierwsze, dusza w pitach oddala si od Boga, od ktrego pochodzi i ktremu jest przeznaczona. Po drugie, nietypowe umiejscowienie jej zakca pewien ustalony ad w wiecie wewntrznym czowieka.

Na marginesie warto zaznaczy, i komponenty сердце i душа odnosz si do religijno-antropomorficznego kodu kultury, wskazujcego na kompleks wyobrae zwizanych z dusz i sercem jako orodkami ycia duchowego oraz emocjonalnego czowieka. Ustabilizowane jednostki jzykowe nawizuj do koncepcji harmonii, naruszenie ktrej oznacza zmian ustalonego porzdku, wyraajcego si w zajciu przez wymienione organy uczu nietypowego dla nich miejsca (не на месте, в носе, в пятках). Strach w jzykowym obrazie wiata wpisuje si wic w metafor dysharmonii korelujc z uczuciem wewntrznego dyskomfortu.

Kontynuujc problem motywacji jednostek frazeologicznych, naley podkreli, i istniej jeszcze inne frazeologizmy odnoszce si do fizycznych, a nawet fizjologicznych odruchw czowieka odczuwajcego strach. Do potrzeby defekacji nawizuj frazeologizmy: медвежья болезнь; навалить (наделать) полные штаны (в штаны); очко жим-жим; очко жмет; очко играет на минус;

очко заработало (работает). Paremie ukazuj, i tchrzliwy czowiek wszystko wyolbrzymia i niewaciwie interpretuje, nie ocenia rzeczywistoci realnie i obiektywnie: небо в овчинку кажется; живет, как заяц на слуху; тележного скрипу боится; у страха глаза велики; от страха и муха слоном покажется;

трусу, что ни серо, то и волк; барана стригут, а у козы поджилки трясутся; на мышку и кошка зверь; для мышки сильнее кошки зверя нет. Niektrzy ludzie boj si nawet z bahego powodu: пуганая ворона и куста боится; кого медведь драл, тот и пня боится. Przysowia przeciwstawiaj tchrza czowiekowi odwanemu, akcentujc w ten sposb donioso cechy, jak jest odwaga i poJzykowa eksplikacja uczucia strachu w rusczynie | 69 tpiajc, wymiewajc tchrzostwo: на смелого собака лает, а труса кусает;

смелый побеждает, а трус погибает; трус умирает тысячу раз, а смелый – один раз; храбрый побеждает, а трус погибает; русский солдат не знает преград;

смелому длинная шапка не нужна; сто малодушных не заменят одного храброго.

Czowiek tchrzliwy czsto tylko sowami potrafi zapewnia o swojej odwadze, nie potwierdzajc jej adekwatnymi czynami: трусливая собака громко лает; всяк трус о храбрости говорит; на словах-то он храбрится, а на деле и лягушки боится; на словах-то он города берет; мысли Наполеона, а душа заячья. O takiej osobie mwi si: воевать тебе на печи с тараканами; сидел бы ты дома, точил веретeна.

Rosyjskie paremie gosz mdro, i odwag i mstwo naley przejawia we waciwym momencie, odwaga poniewczasie nie jest nic warta: после боя много храбрых; после боя много героев; после драки кулаками не машут. Przysowia negatywnie oceniaj bojaliwo i twierdz, e prawdziwe ycie oraz wielko czowieka polegaj na umiejtnoci „patrzenia prosto w oczy” sytuacjom trudnym, zoonym, skadajcym si jednak na ludzkie ycie: страх хуже смерти; где робость, там и пропасть; страх – худший враг; врага бояться – без головы остаться; гляди прямо страху в глaза – и страх смигнет; глядеть в лицо опасности; не бойся смерти, если хочешь жить; смерти бояться – на свете не жить. Tylko ludzie odwani s zdolni do postpowania w okrelony sposb, przejawiaj aktywno i podejmuj rnorodne dziaania: лучше смерть в бою, чем позор в строю; кто смел, тот и на коня сел. Odwaga warunkuje sukces i szczcie: удача – спутник смелого; смелый находит там, где трус теряет; где отвага, там и победа; смелость города берет; трус пулю затылком ловит, а смелый ее обходит; кто духом пал, тот пропал.

Zaprezentowany materia ukazuje cisy zwizek jzyka z naiwn wiedz o uczuciu strachu. Prba usystematyzowania danych lingwistycznych dowodzi, i wikszo czysto fizycznych symptomw uczu uzyskuje jzykow eksplikacj w postaci frazeologizmw. Paremie natomiast uzupeniaj powstay w ten sposb obraz o potoczne sdy dotyczce doniosoci cechy, jak jest odwaga, i jednoznacznego potpienia strachu.

Bibliografia

Aлександрова З. Е. (1995), Словарь синонимов русского языка, Москва.

Aпресян В. Ю., Aпресян Ю. Д. (1993), Метафора в семантическом представлении эмоций, «Вопросы языкознания», № 3.

Апресян Ю. Д. (ред.) (1997), Новый объясительный словарь синонимов русского языка, Москва.

Aристова Т. С., Kовшова М. Л., Рысева Е. A., Телия В. Н., Черкасова И. Н. (1995), Словарь образных выражений русского языка, В. Н. Телия (ред.), Москва.

Баранов A. Н., Добровольский Д. O., Киселева К. Л. (2007), Словарь-тезаурус современной русской идиоматики, A. Н. Баранов, Д. O. Добровольский (ред.), Москва.

70 | Agata Piasecka Бирих A. К., Mокиенко В. М., Степанова Л. И. (1998), Словарь русской фразеологии.

Историко – этимологический справочник, Санкт-Петербург.

Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. (2009), Словарь фразеологических синонимов русского языка, Москва.

Borek M. (1999), Predykaty wyraajce dyskomfort psychiczny w jzyku rosyjskim w konfrontacji z jzykiem polskim, Katowice.

Borek M. (2001), O wyraaniu uczu i emocji, [w:] Jzyk w komunikacji, G. Habrajska (red.), tom 2, d.

Буянова Л. Ю. (2003), O концепте душа как единице русской ментальности: специфика вербальной экспликации, [w:] Русистика и современность. Языкознание 3, M. Bobran (red.), Rzeszw.

Булыгина T. В., Шмелeв A. Д. (2000), Перемещение в пространстве как метафора эмоций, [w:] Логический анализ языка. Языки пространств, Н. Д. Aрутюнова, И. Б. Левонтина (ред.), Москва.

Buttler D. (1967), Koncepcje pola znaczeniowego, „Przegld Humanistyczny”, № 2.

Даль В. И. (1997), Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа, Санкт-Петербург.

Ермола В. И. (1994), К выделению семантических полей фразеологических единиц, [w:]

Z problemw frazeologii polskiej i sowiaskiej VI, Warszawa.

Фeдоров А. И. (ред.) (1983), Фразеологический словарь русских говоров Сибирии, Новосибирск.

Федоров A. И. (ред.) (1995), Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII–XX вв., Москва.

Галавановa Г. А., Сороколетов Ф. П. (ред.) (1963), Словарь современного русского литературного языка, том 13, Москва-Ленинград.

Словарь русского языка в 4-х томах, А. П. Евгеньевa (ред.), Москва 1981–1984.

Krawczyk A. (1989), Jzyk rdem wiedzy o czowieku, [w:] „Etnolingwistyka” 2, J. Bartmiski (red.), Lublin.

Кузнецов С. A. (ред.) (2003), Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург.

Lakoff G., Johnson M. (1988), Metafory w naszym yciu, prze. T. P. Krzeszowski, Warszawa.

Makiewicz J. (1999), Co to jest „jzykowy obraz wiata”, [w:] J. Bartmiski (red.), „Etnolingwistyka” 11, Lublin.

Маслова В. М. (1999), Связь мифа и языка, [w:] Фразеология в контексте культуры, В. Н. Телия (ред.), Москва.

Mikoajczuk A. (1996), Kognitywny obraz gniewu we wspczesnej polszczynie, [w:] „Etnolingwistyka” 8, J. Bartmiski (red.), Lublin.

Nowakowska-Kempna I. (1995), Konceptualizacja uczu w jzyku polskim. Prologomena, Warszawa.

Nowakowska-Kempna I. (2000), Konceptualizacja uczu w jzyku polskim. Cz II. Data, Warszawa.

Петрухин В. Я., Aгапкина Т. A., Виноградова Л. Н., Толстая С. М. (ред.) (1995), Славянская мифология, Москва.

Sperling A. P. (1995), Psychologia, prze. M. Bardziejewska, M. Czub, B. Moderska, J. Modreski, P. Ognik, Pozna.

Шмелев A. Д. (2000), «Широта русской души», [w:] Логический анализ языка. Языки пространств, Н. Д. Aрутюнова, И. Б. Левонтина (ред.), Москва.

Шмелев A. Д. (2002), Русская языковая модель мира. Материалы к словарю, Москва.

Шмелев A. Д., Строение человека в свете данных русского языка, www.unc.edu/depts/seelrc/alexei_shmelev_abstrackt.htm.

Токарев С.A. (ред.) (1980), Мифы народов мира. Энциклопедия, Москва.

Jzykowa eksplikacja uczucia strachu w rusczynie | 71 Tokarski R. (1983), Uwagi o semantycznych mechanizmach zmian metaforycznych, [w:] Studia o metaforze II, M. Gowiski, A. Okopie-Sawiska (red.), Wrocaw.

Ушаков Д. Н. (ред.) (1940), Толковый словарь русского языка, том IV, Москва.

Wierzbicka A. (1999), Jzyk – umys – kultura, Warszawa.

Войнова Л. A., Жуков В. П., Молотков A. И., Федоров A. И. (1978), Фразеологический словарь русского языка, A. И. Молотков (ред.), Москва.

Зеленин Д. K. (1991), Восточнославянская этнография, Москва.

Zimbardo P. G. (1999), Psychologia i ycie, prze. E. Czerniawska, J. Luczyski, J. Radzicki, J. Suchecki, red. naukowa Kurcz I., Wojciszke B., Warszawa.

Зимин В. И., Спирин A. С. (1996), Пословицы и поговорки русского народа, Москва.

Жуков В. П. (1998), Словарь русских пословиц и поговорок, Москва.

Жуков В. П., Сидоренко М. И., Шкляров В. Т. (2005), Толковый словарь фразеологических синонимов русского языка, Москва.

–  –  –

The linguistic explication of the feeling of fear in the Russian language The article is an attempt to present the linguistic explication of the feeling of fear in the Russian language. As it was proved by the linguistic data, the lexeme ‘fear’ (‘страх’) has several synonyms with different semantic value, such as ‘тревога’, ‘ужас’, ‘паника’. The feeling itself can be caused by real or irrational circumstances treated or estimated by the subject as threat.

The paper analyses the expressions, phraseologisms and proverbs related to the feeling of fear. They present how the word ‘fear’ (‘страх’) is used in the language and on its semantic level. What is more, the phraseologisms prove that the majority of physical symptoms of the feeling ‘fear’ obtain their linguistic explication. Proverbs complete the received picture with the colloquial judgments about the importance of courage and the

Похожие работы:

«Мы всегда делаем то, что выбираем (но не всегда выбираем то, что хотим) Устранение неопределенности (в условиях риска) 1. Несводимость к сознанию. Принятие решения происходит в СОЗНАНИИ и завершается СУЖДЕНИЕМ. Выбор происходит в ЖИЗНИ и завершается ДЕЙСТВ...»

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПЕРЕОБУЧЕНИЕ) ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ, КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НА...»

«ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Порядок расчета и присвоения рейтинга Оценщикам-партнерам ОАО «Сбербанк России» Москва Содержание: 1. Используемые термины и определения 2. Общие положения 3. Основные принципы рейтигования 4. Условия и периодичность проведения расчета...»

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВАЛЮТНЫМИ АКТИВАМИ Выпуск 3 (27) Москва При использовании материала ссылка на Центральный банк Российской Федерации обязательна. © Центральный банк Российской Федерации, 2013 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 E-mail: reservesmanagement@mail.cb...»

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа №18» Рассмотрено Утверждено на заседании Совета учреждения приказом директора протокол №1 от 29.08.2016 г. МБОУ «СОШ № 18» № 294 от 30.08.201...»

«Ответы на олимпиадные задания по обществознанию 6 класс №/ ответ Балл А 1. 2 Б 2. 2 Г 3. 2 Г 4. 2 В 5. 2 В 6. 2 Г 7. 2 А 8. 2 Г 9. 2 В 10. 2 В 11. 2 В 12. 2 А 13. 2 Б 14. 2 Б 15. 2 А) да По 3 баллу за Б) нет каждый В) да правильный Г) нет ответ. Макс. – Д) нет 15 б. 1) Зло 1) 5 б. 2) Зло – это...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа дисциплины по выбору «Методология и методика медиаисследований» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, утвержденного приказом Министерства образован...»

«УДК 336.02 Джангирян Давид Егишеевич Dzhangiryan David Egisheevich докторант Тбилисского государственного Doctoral student, университета Tbilisi State University АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СТАВОК ANALYSIS OF TAX RATES И НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ AND BUDGET TAX В БЮДЖЕТ ГРУЗИИ REVENUES OF GEORGIA В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ FOR...»

«№1, 2010 г. МАЗМНЫ Б.Б. тегулов, А.Б. тегулов, А.Б. Уахитова, С.Т. міргалинов Керн^і 1000 В дейін бейтарабы ошауланан симметриялы емес торапта.Ш. Арынгазин, М.Б. Мажимова, А.М. Еділбаева Нан німдері саласыны ксіпорындарынан атмосфераа шыарьшатын тастауларда тмшдету бсйынша шаралар. 9 К.М. Аяпбергенов, А.Х. Тілеуов Ггынушыны...»

«Чери qq руководство по ремонту 24-03-2016 1 Паникерская шестигранность фосфорически не витает над прихорашиванием. Реформаторские радионаблюдения будут секъюритизировать, но иногда выползавшие помогут закомплексовать...»
 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.